Privacy verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van “Voetnood* BV” (hierna genoemd “Voetnood*“, “wij” of “ons”). Uw info is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige Privacy Verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is
onder meer van toepassing op (i) onze website www.voetnood.be (hierna genoemd de “Website”), (ii) het bezoeken van de gebouwen en/of de vestiging van Voetnood* en (iii) alle (commerciële) relaties tussen Voetnood* en haar klanten, prospecten, business partners alsook die personen die zich geabonneerd hebben op haar magazine.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Voetnood* verzamelt, alsook over de wijze waarop Voetnood* deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Voetnood* wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “info Wetgeving”, te weten (i) de Belgische infowet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, het beroep doen op de diensten van Voetnood*, het aankopen van producten/goederen van Voetnood*, het inschrijven op de nieuwsbrief, het inschrijven voor een seminarie of event van Voetnood* alsook enige en iedere vorm van communicatie met Voetnood* impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Voetnood* uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van Voetnood*.

I. Soorten persoonsgegevens

Voetnood* kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Woonadres
 • Klantnummer
 • Camerabeelden
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • Sociale media data
 • Communicatievoorkeur
 • IP-adres
 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Voetnood* (bijvoorbeeld tijdens correspondentie).

Voetnood* verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Voetnood*, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Voetnood* toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • Een samenwerking met Voetnood*
 • Correspondentie met en uitgaande van Voetnood*
 • Het bezoeken van de gebouwen en/of de vestiging van Voetnood*
 • Het opvragen van een offerte
 • Het inschrijven voor een seminarie en/of event van Voetnood*
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van Voetnood*
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief van Voetnood* (ongeacht of dit via de website verloopt of fysiek)
 • Het uitwisselen van business cards
 • De verificatie van uw identiteit

De door Voetnood* verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Gebruik persoonsgegevens

Voetnood* kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met Voetnood* (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Follow up na een meeting
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op basis van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Bevestiging van inschrijving voor een seminarie en/of event van Voetnood*
 • Het verzenden van facturen en de invordering van de betalingen
 • Het u opsturen van onze brochures

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Voetnood* of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Voetnood* rust
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Voetnood* of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Voetnood* zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot de verwerking van betalingen, het verzenden van leveringen en in voor het leveren van
diensten aan Voetnood*). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloudpartner, transport partners, externe IT-consultants, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, overheids- en andere wettelijke instanties alsook aan externe dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat Voetnood* in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Voetnood* uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Voetnood* hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Voetnood*.
 • Wanneer Voetnood* of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Voetnood* heeft verzameld,één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal Voetnood* uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij(i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en info conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

In de regel dragen wij uw gegevens niet over aan bestemmelingen die hun woonplaats of zetel hebben buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit toch noodzakelijk zou zijn, zal elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de info Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Voetnood* uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII. Uw info rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende info rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (Voetnood* wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw info rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@voetnood.be.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld e-mail adres.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten, producten en/of goederen van Voetnood* meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Voetnood*.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

Voetnood* verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Voetnood* zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren op de server op haar site, alsook mogelijks in een back up in de cloud met datacenters in de EU.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Voetnood*, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Voetnood* in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

IX. Update Privacy Verklaring

Voetnood* is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Voetnood* draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het info beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de info Wetgeving handelen.

XI. Contacteer Voetnood*

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Voetnood* uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@voetnood.be of
 • Via de post: Voetnood* BV, Witvenstraat 69, 2940 Hoevenen, België

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Voetnood* deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Voetnood* uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de info Commissie.